Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

Οικονομολόγος, Δ/ντης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΑΝΚΟ.

Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Συνδυασμό του Γιώργου Αμανατίδη
«Συμμαχία για τη Ανάπτυξη»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

* Οικονομολόγος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με εξειδίκευση στην οικονομική των
επιχειρήσεων.
* Διευθυντής Προγραμμάτων και μετέπειτα Αναπτυξιακής Μετάβασης της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε. από το 1997 μέχρι σήμερα.
* Πολυετής εμπειρία στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας – βιωσιμότητας επιχειρήσεων και στην
αξιολόγηση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων.
* Ιδιαίτερη ενασχόληση με ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης και με την εκπόνηση επιχειρησιακών
σχεδίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
* Μακρά εμπειρία σε αναλύσεις κόστους-οφέλους μεγάλων τεχνικών έργων και σε αναλύσεις
συστημάτων εισροών – εκροών ως εργαλείων σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο.
* Εισηγητής σε κύκλους σπουδών οργάνωσης – διοίκησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες
βαθμίδες εκπαίδευσης.
* Δημοσίευση πλήθους άρθρων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
με αντικείμενο την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη
(https://tassosidiropoulos.blogspot.com).

Συντονιστής σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χώρας από το 1990 μέχρι σήμερα και μέλος διοικητικών συμβουλίων και περιφερειακών δομών.

* Project manager στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (LEADER, INTERREG, HORIZON, κ.λπ.) με αντικείμενο την ανάπτυξη της υπαίθρου, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την περιφερειακή ανάπτυξη (1988 – σήμερα).
* Μέλος της Περιφερειακής Ομάδας Εργασίας και Σχεδιασμού του οδικού χάρτη για τη μετάβαση της
Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο (2015-2020).
* Μέλος της Ομάδας Σχεδιασμού Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021 – 2027 σε θέματα
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), Οικονομικά και Περιβαλλοντικά Βιώσιμων
Μεταφορών και Κοινωνικής Ένταξης – Κοινωνικών Δομών.
* Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος (CLuBE)
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2014 – σήμερα).
* Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2020 – σήμερα).
* Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
* Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μποσοδάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (2020 – σήμερα).

Στοιχεία επικοινωνίας: Τόπος κατοικίας: Παυλίδη Αδαμοπούλου 8, 50200, Πτολεμαΐδα

τηλ. 6974146316, email: tasos0502@gmail.com