Κυριακή 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

09:00

11:00

12:00

12:30

19:00

21:30

  - ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ

  - ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

  - ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ

  - ΣΙΑΤΙΣΤΑ

  - ΣΙΣΑΝΙ

  - ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΟΜΙΛΙΑ (ΤΡΑΜΠΑΤΖΕΙΟ)