Η προοπτική του Ν. Κοζάνης

   Στο πλαίσιο του εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού τα σημαντικά θέματα για το Νομό Κοζάνης, που θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του μέσα από προγραμματική, νομοθετική, διοικητική και πολιτική υποστήριξη είναι :


   1. Μετάβαση της περιοχής στη «μεταλιγνιτική εποχή» με γνώση, πρόγραμμα, συμμαχίες (Ευρωπαϊκές και Εθνικές), υποδομές, δομές και πόρους. Παράλληλα διασφάλιση κεφαλαιοποίησης της γνώσης και της εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να αποτελέσει κέντρο ενεργειακών εξελίξεων της χώρας.


Η ένταξη της μεταλιγνιτικής εποχής στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ως διακριτός «άξονας» με δικούς του πόρους και στρατηγική, στο πλαίσιο θεσμοθετημένης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, θεωρείται επιβεβλημένη. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων και η αντιστάθμιση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που θα χαθούν από τη μειωμένη χρήση λιγνίτη, με εναλλακτικές θέσεις που θα εξυπηρετούν τη νέα προοπτική.

Είναι αναγκαία η εφαρμογή Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ζώνη κινήτρων, αξιοποίηση της περιουσίας της ΔΕΗ,ενεργειακό κέντρο της χώρας, πάρκο λιγνιτικής παραγωγής, ανάπτυξη συστημάτων δέσμευσης CO , αποκατάσταση και επαναπόδοση εδαφών, αξιοποίηση του θερμού νερού των τηλεθερμάνσεων για παραγωγικές χρήσεις κλπ.)με πρόβλεψη αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων πόρων (Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ΕΣΠΑ 2014-2020 και 2021-2027, Τοπικός Πόρος, Ιδιωτικά Κεφάλαια, ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία, τραπεζικά κεφάλαια κλπ.)


   2. Υλοποίηση των προσδιορισθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων, τοπικής και περιφερειακής σημασίας, που θα στηρίξουν την αγροτική ανάπτυξη. Αποτελεί στόχο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η διαφοροποίηση της παραγωγής μέσα από δυναμικές καλλιέργειες, η διασύνδεση της γεωργικής παραγωγής με την κτηνοτροφία και η επιτόπου μεταποίηση έτσι ώστε η υπεραξία της να μένει στον τόπο μας.
Η εκπαίδευση των αγροτών σε νέες δεξιότητες και η εξειδίκευση των επαγγελματιών του κλάδου είναι επίσης σημαντική προτεραιότητα.


   3. Διασύνδεση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την παραγωγική διαδικασία στην περιοχή. Στόχος είναι η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με αναμενόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να έχουν έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται ο προσανατολισμός του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού μας ιδρύματος στα τοπικά οικονομικά χαρακτηριστικά.

   4. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας με έμφαση στα καινοτόμα προϊόντα κάθε μορφής υψηλής προστιθέμενης αξίας και με οριζόντια στήριξη των εξαγωγών, όπου ο κλάδος της γούνας έχει διακριτή θέση. Iδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ουσιαστική ενεργοποίηση των βιομηχανικών.

   5. Ολοκλήρωση εξόδου του Νομού Κοζάνης από τη γεωγραφική απομόνωση. Στόχος είναι η σύνδεση με τη Θεσσαλία και τα Βαλκάνια, με την υλοποίηση του κάθετου οδικού άξονα Φλώρινα – Πτολεμαίδα – Κοζάνη – Λάρισα (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών δακτυλίων Κοζάνης και Πτολεμαίδας) και η ένταξη της περιοχής μας στο στρατηγικό σχεδιασμό για το σιδηρόδρομο με ορατό χρονοδιάγραμμα.

   6. Δημιουργία δικτύου τηλεθερμάνσεων οικισμών και εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, παράλληλα με την αξιοποίηση του φυσικού αερίου (αγωγός ΤΑΡ, σχεδιαζόμενος αγωγός ΠΟΣΕΙΔΩΝ.


   7. Ταχεία προώθηση των μετεγκαταστάσεων οικισμών λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με τη διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και την άμεση προώθηση των απαιτούμενων διαδικασιών υλοποίησης.


   8. Ολοκλήρωση των υποδομών υγείας (Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας) και πρόνοιας.


   9. Αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος (αρχιτεκτονική κληρονομιά, αρχαιολογικά ευρήματα, μουσεία, χώροι πολιτισμού κλπ.) με την ένταξή του σε ενιαίο δίκτυο και τη διασύνδεσή του με την τοπική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον.


   10. Ενεργοποίηση ενός Ειδικού Ταμείου – Λογαριασμού Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης για αποκατάσταση του τοπίου - φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, μετά την εξορυκτική δραστηριότητα.


   11. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων προς όφελος του Νομού Κοζάνης σχετικά με, τη λιγνιτική δραστηριότητα, την παραχώρηση από τη ΔΕΗ της χρήσης παρόχθιων περιοχών των τεχνητών λιμνών για την αξιοποίησή τους, θεσμοθέτηση Τέλους Ύδατος για τις περιοχές γύρω από τις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Ιλαρίωνα κλπ.